Головна  →  Звіти  →  18 вересня 2020

Звіт про громадське обговорення проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки та звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Орган виконавчої влади, який проводив обговорення:

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

2. Питання або назва проєкту акту, винесеного на обговорення:

Проєкт Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021‑2023 роки та звіт про стратегічну екологічну оцінку (далі – проєкт Програми та звіт СЕО).

 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

Мешканці міста Києва – користувачі Єдиного вебпорталу територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/).

У громадському обговоренні проєкту Програми та звіту СЕО, проведеному в період з 17серпня до 16вересня 2020 року, взяли участь 15 користувачів Єдиного вебпорталу територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/), якими підтримано проєктПрограми та звіт СЕО, не підтримали – 0,пропозиції, зауваження та власні редакції не надійшли. 

Також, в обговорені проєкту Програми та звіту СЕО взяло участь Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок».

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення:

Під час громадського обговорення на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва пропозицій/запропонованих редакцій до проєкту Програми та звіту СЕО не надходило.

Одночасно, у розділі «Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Програми» звіту СЕО виявлено низку оперативних цілей та завдань/заходів, які потребують уваги під час їх реалізації, щоб не припустити негативного впливу на довкілля, або які доцільно скоригувати або доповнити для того, щоб посилити позитивні наслідки для довкілля та здоров’я населення внаслідок реалізації Програми. Зазначені пропозиції опрацьовано з профільними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за результатами підготовлено висновки щодо врахування / неврахування цих пропозицій.

Також, у рамках обговорення проєкту Програми та звіту СЕО надійшли пропозиції від Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» щодо доповнення проєкту Програми окремими заходами, за результатами їх опрацювання підготовлено висновки щодо врахування / неврахування цих пропозицій.

 

№ з/п

Пропозиція

Результат:

враховано / не враховано

Підстава неврахування пропозицій

Пропозиції зазначені у розділі «Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та

пом’якшення негативних наслідків виконання Програми» звіту СЕО

Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва

1.1. Промисловість та розвиток підприємництва

1

Додати завдання: Підтримка впровадження альтернативної енергетики

Не враховано

Наразі обсяги ринків теплової та електричної енергії, виробленої із традиційних джерел, задовольняють попит всіх категорій споживачів м. Києва. Тому на період 2021-2023 років не планується збільшення частки виробників, які провадять діяльність на ринках альтернативної енергетики

2

Додати завдання: Підтримка розвитку інженерних розробок у сфері інноваційних екобезпечних технологій

Враховано

Реалізація зазначено завдання буде здійснюватисяв рамках заходу «Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва в м. Києві». Зокрема Положенням про фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, яке затверджене рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 року № 46/3053», передбачено ряд цільових критеріїв отримання цієї допомоги, одними із яких є «Впровадження енергозберігаючих проєктів та проєктів, спрямованих на зменшення енергозатрат» та «Впровадження «зелених технологій» виробництва» тощо

3

Додати завдання: Сприяння розвитку екологічно дружнього («зеленого») малого та середнього бізнесу

Враховано

Реалізація зазначено завдання буде здійснюватисяв рамках заходу «Розробка плану заходів з екологізації промислового виробництва» завданням 1.1. «Зменшення негативного впливу промисловості» сектору «2.5. «Екополітика та охорона довкілля»

4

Додати захід: Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу у сфері поводження з побутовими та промисловими відходами

Враховано

Реалізація зазначено заходу буде здійснюватися в рамках заходів «Створення потужностей з переробки та утилізації ТПВ і рослинних відходів» та «Створення системи роздільного збору та вторинної переробки відходів» завданням 1.3. «Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета – Zerowaste)» сектору «2.5. «Екополітика та охорона довкілля»

 

1.2. Інвестиції

5

Додати завдання: Створення умов для розробки інвестиційних проектів у сфері альтернативної енергетики

Враховано частково

Наразі обсяги ринків теплової та електричної енергії, виробленої із традиційних джерел, задовольняють попит всіх категорій споживачів м. Києва.

Водночас, у м. Києві діє КП «Київське інвестиційне агентство» як єдине інвестиційне вікно, онлайнплатформа, яка забезпечує публічний доступ всіх зацікавлених осіб до інформації щодо інвестиційних проєктів, умов інвестиційних конкурсів, тощо. Підготовка інвестиційних проєктів у всіх сферах життєдіяльності міста Києва здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів (далі – Положення), затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189.

Крім того, реалізація завдання буде здійснюватися в рамках заходу «Спрощення процедур інвестування в різні сфери життєдіяльності економіки міста» завдання «1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці» та завдання 1.3. Розробка нового інвестиційного процесу в рамках виконавчих органів міста»

6

Додати захід до завдання 1.3: Розроблення та впровадження спеціальних екологічних критеріїв для оцінки інвестиційних проектів

Враховано

Підготовка інвестиційних проєктів у місті  Києві здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів (далі – Положення), затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189.

Відповідно до Положення умови інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до реалізації проєктів затверджуються постійно діючою конкурсною комісією по залученню інвесторів. В залежності від специфіки інвестиційних проєктів зазначеною комісією до умов відповідних інвестиційних конкурсів можуть включатись додаткові критерії, зокрема й екологічні, для визначення переможців інвестиційних конкурсів

 

1.4. Розбудова міста і земельні відносини

7

Додати захід до завдання1.1: Створення банку даних земель, у тому числі порушених, придатних для розміщення об’єктів альтернативної енергетики

Враховано

Реалізація зазначено заходу буде здійснюватися в рамках заходів: «Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру (зокрема оновлення Державного земельного кадастру), включаючи розміщення у публічному доступі такої інформації: договорів оренди/продажу землі; даних щодо вільних земельних ділянок для інвестування; даних щодо цільового призначення земельних ділянок (зокрема функціональне призначення на перспективу відповідно до Генерального плану міста Києва); інформації про визначену площу під забудову; даних про оснащеність інженерними мережами; оціночної вартості земельної ділянки, тощо» завдання «1.1. Реформування земельно-господарського устрою території міста» та «Виявлення та повернення самовільно зайнятих ділянок, приведення їх в стан, придатний для подальшого використання» завдання «1.4. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва» сектору «1.4. Розбудова міста і земельні відносини», а також заходу «Розвиток міських реєстрів, проєкту «Мініципальна картка «Картка киянина» та інших інформаційних ресурсів» завдання «4.1. Розвиток сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними» умови 4. «Реалізація концепції KyivSmartCity»

 

1.5. Туризм

8

Додати завдання: Проведення екологічного аудиту і паспортизації природних туристичних територій та об’єктів з обов’язковим визначенням допустимої рекреаційної місткості та екологічної стійкості ландшафтів

Враховано

Реалізація зазначено завдання буде здійснюватися в рамках заходів «Створення геоінформаційної системи природно-заповідних територій та об’єктів міста Києва; Реєстру зелених зон комунальної власності територіальної громади міста Києва» та «Створення та забезпечення актуалізації Регіонального кадастру природних ресурсів міста Києва (у рамках концепції Земельного та Містобудівного кадастрів міста Києва)» завдання «1.2. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля» сектору «2.5. Екополітика та охорона довкілля».

Крім того, відсутні методи практичної реалізації зазначеного завдання

9

Додати захід до завдання1.1: Розроблення еколого-туристичної карти міста (з нанесенням чітко визначених екологічних маршрутів, відомостями про основні об’єкти, різноманіття флори та фауни)

Враховано частково

Реалізація зазначеного заходу потребує значних витрат та при цьому не спричинить суттєвого підвищення туристичної привабливості столиці.

Одночасно, реалізація цього заходу буде здійснюватися в рамках заходу «Сприяння розвитку туристичної пропозиції міста (формування нових туристичних продуктів, зокрема туристичних маршрутів)» завдання «1.1. Просування туристичного потенціалу та бренду міста Києва шляхом реалізації комплексу маркетингових заходів»

 

Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва

2.1. Житлово-комунальне господарство

10

Додати захід до завдання 2.1: Сприяння підготовці/ перепідготовці/підвищенню кваліфікації фахівців з енергетичного менеджменту для комунального та бюджетного сектору

Враховано

Енергоефективність та енергозаощадження комунального, бюджетного  і житлового секторів є перспективними напрямами, які узгоджуються із оперативною ціллю «Підвищення ефективності споживання енергоресурсів»

11

Додати захід до завдання 2.1: Проведення інформаційних кампаній щодо можливостей отримання «теплих кредитів»

Враховано

Уповноважені державою банки, залучені Урядом до реалізації фінансової підтримки енергоефективності, зокрема у житловому секторі, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056, як кредитні установи, організовують і проводять інформаційні кампанії або інші заходи для потенційних позичальників щодо можливостей (умов) отримання кредитних коштів

 

2.2. Транспорт та міська мобільність

12

Додати завдання: Розвиток екологічно дружніх видів транспорту, в тому числі електротранспорту та мережі заправок для електромобілів

Враховано

Реалізація зазначено завдання буде здійснюватися в рамках заходів:

-           Стримування приросту рівня автомобілізації шляхом підвищення комфорту та популяризації громадського транспорту, а також використання індивідуального велотранспорту для щоденних трудових поїздок;

-           Пріоритетний розвиток систем швидкісного рейкового транспорту;

-           Створення безбар’єрної, безпечної та зв’язаної веломережі для щоденних трудових поїздок та активного відпочинку, зокрема шляхом врахування велосипедної інфраструктури при плануванні, будівництві та реконструкції об’єктів транспортної інфраструктури та благоустрою територій тощо

Крім того, відповідно до зміни № 2 ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.09.2018 № 252, передбачено виділення не менше ніж 5% машино-місць від загальної кількості у гаражах та автостоянках для облаштування зарядними пристроями для паркування транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома)

 

 

2.5. Екополітика та охорона довкілля

13

Додати захід до завдання 1.1: Створення ефективної системи поводження з промисловими відходами

Враховано

Реалізація зазначено заходу буде здійснюватися в рамках завдання «1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета – Zerowaste)».

Крім того, необхідно створити комплексну систему, яка б охоплювала всі види відходів, а не лише промислові

14

Додати захід до завдання 1.2: Розвиток автоматизованої системи контролю та обліку викидів на джерелах забруднення

Враховано

У завданні 1.2 Формування сучасної системи моніторингу довкілля у місті Києві є захід:

-           Удосконалення та технічне переоснащення існуючої системи спостереження за станом забруднення довкілля:

·           встановлення програмно-апаратного комплексу контролю за екологічним станом окремих локацій та міста Києва в цілому з метою попередження та прогнозування надзвичайних ситуацій, своєчасного інформування.

Програмно-апаратний комплекс контролю за екологічним станом окремих локацій та міста Києва в цілому може мати функціонал контролю та обліку викидів на джерелах забруднення, тому додавати окремий захід із розвитку автоматизованої системи контролю та обліку викидів на джерелах забруднення недоцільно

15

Додати захід до завдання 1.5: Поліпшення стану природоохоронних територій

Враховано

Завданнями «1.2. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля», «1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища» та «1.6. Вдосконалення нормативно-правового регулювання» передбачено виконання низки заходів направлених на розвиток міської екополітики, територіального екологічного планування (в т.ч. природоохоронних територій), створення ефективної та сучасної системи моніторингу стану забруднення довкілля у місті Києві, проведення системного моніторингу стану зелених насаджень на території міста та районів у місті, що в комплексі направлено на поліпшення стану природоохоронних територій.

Тому додавати окремий захід щодо покращення стану природоохоронних територій міста є недоцільно

2.8. Освіта

16

Додати завдання: Запровадження в освітній процес екологічної освіти та освіти для сталого розвитку

Додати захід: Розроблення програм екологічної освіти та освіти для сталого розвитку для навчальних закладів міста

Враховано

Діюча на цьому етапі навчальна програма «Біологія і екологія» призначена для навчання біології і екології на рівні стандарту.

Мета - формування в учнів природничо-наукової компетентності шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв’язок із довкіллям; розуміння біологічної картини світу та цінності таких категорій, як життя, природа, здоров’я; свідомого ставлення до природи як універсальної, унікальної цінності; застосування знань з біології та екології у повсякденному житті, оцінювання їх ролі для сталого (збалансованого) розвитку людства, науки та технологій. 

Зміст курсу є логічним продовженням навчальних курсів основної школи і розподіляється за роками навчання таким чином:

-           10 клас - теми: «Біорізноманіття», «Обмін речовин і перетворення енергії»,  «Спадковість і мінливість», «Репродукція та розвиток»;

-           11 клас - теми: «Адаптації», «Біологічні основи здорового способу життя», «Екологія», «Сталий розвиток та раціональне природокористування», «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології»

Пропозиції, які надійшли від Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок»

Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва

1.1. Промисловість та розвиток підприємництва

17

Доповнити заходами завдання 1.2.:

-           Співпраця з Торгово-промисловою палатою України та Київською торгово-промисловою палатою з питань максимального використання потенціалу торгових представництв України за кордоном

Враховано

Захід «Проведення та участь у заходах з питань взаємодії бізнесу та влади (форуми, координаційні ради, круглі столи, бізнес-зустрічі, семінари, тренінги тощо)» завдання «2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу» викладено в новій редакції:

«Проведення та участь у заходах з питань взаємодії бізнесу та влади (форуми, координаційні ради, круглі столи, бізнес-зустрічі, семінари, тренінги тощо), зокрема співпраця з Торгово-промисловою палатою України та Київською торгово-промисловою палатою.»

Також зазначений захід виконується в рамках Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 № 59/7632

18

-           Щорічно проводити моніторинг роботи промисловості м. Києва

Враховано частково

Моніторинг роботи промисловості м. Києва є інструментом для прийняття управлінських рішень і відноситься до основних функцій Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме виконується в рамках функції: «аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку в галузях промисловості, підприємництва та торгівлі на території міста Києва та вживає заходів щодо усунення їх недоліків, готує та надає пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо визначення пріоритетів галузевого розвитку промисловості та підприємництва, проведення структурних змін та формування напрямів інноваційної політики у промисловості та підприємництві для забезпечення сталого розвитку економіки міста Києва», зазначеної в Положенні про Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 грудня 2013 року № 2240 (зі змінами, внесеними розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 серпня 2020 року № 1229).

Крім того, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щомісячно готує інформацію щодо роботи промисловості м. Києва

19

-           Виходити з пропозиціями щодо внесення змін до законодавства, зокрема: стосовно впровадження спрощеної системи оформлення оренди земельних ділянок для підприємств, які нарощують обсяги виробництва, освоюють нові види продукції, створюють додаткові робочі місця

Враховано частково

Однією з функцій Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є підтримка столичного виробника, в тому числі сприяння впорядкуванню земельних відносин та зниженню податкового навантаження на промислові підприємства. А саме Департаментом надаються пропозиції щодо внесення змін до законодавства для підготовки найбільш актуальних проблем розвитку міста Києва, що потребують вирішення на державному рівні, які направляються Кабінету Міністрів України та центральним органам виконавчої влади

 

1.3. Ринок праці

20

Доповнити заходами завдання 1.1.:

Сприяти створенню нових робочих місць за рахунок реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів міста

Враховано

Захід буде виконуватися в рамках заходу «Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців на ринок праці міста» завдання «1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу»

21

Доповнити заходами завдання 1.3.:

Сприяти організації, підготовки, формуванню регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів (кваліфікований робітник та молодший спеціаліст) у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням потреб ринку праці м. Києва

Враховано

частково

У м. Києві діє розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 листопада 2016 року № 1115 «Про організаційні питання формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва», відповідно до якого Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щорічно видається розпорядження про регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів (кваліфікований робітник та молодший спеціаліст) у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за кошти бюджету міста Києва на відповідний рік.

Також зазначений захід виконується в рамках Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019–2023 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518

Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва

2.1. Житлово-комунальне господарство

22

Сектор доповнити заходами:

-           Виходячи з наявних можливостей міста, здійснювати в установленому законодавством порядку виділення квартир комунальним підприємствам, бюджетним установам та організаціям міста для забезпечення працівників, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та потребують поліпшення житлових умов

Враховано

Заходи із забезпечення житлом громадян, які перебувають на квартирному обліку, враховано в заходах «Забезпечення житлом черговиків квартирного обліку, та відселення з непридатних для проживання (аварійних) приміщень» та «Будівництво (придбання) доступного житла» завданні «1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою» сектору «2.3. Соціальна підтримка та допомога»

23

-           Щорічно, на виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, при формуванні проекту бюджету м. Києва на відповідний рік, передбачати, виходячи із наявних можливостей дохідної частини бюджету, кошти на виконання міських цільових програм забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Враховано

Заходи із забезпечення доступним житлом громадян, які перебувають на квартирному обліку, враховано в заходах «Забезпечення житлом черговиків квартирного обліку, та відселення з непридатних для проживання (аварійних) приміщень» та «Будівництво (придбання) доступного житла» завданні «1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою» сектору «2.3. Соціальна підтримка та допомога»

24

-           Забезпечення реалізації молодіжної житлової політики (забезпечення молоді житлом) –  надання молодим родинам, де вік подружжя не перевищує 35 років, і одиноким молодим громадянам такого ж віку пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) житла. Проведення міською владою певної роботи щодо залучення коштів з недержавних джерел фінансування на забезпечення молоді житлом

Враховано

Заходи із забезпечення доступним житлом громадян, які перебувають на квартирному обліку, враховано в заходах «Забезпечення житлом черговиків квартирного обліку, та відселення з непридатних для проживання (аварійних) приміщень» та «Будівництво (придбання) доступного житла» завданні «1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою» сектору «2.3. Соціальна підтримка та допомога».

Крім того, на даний час з бюджету міста щорічно виділяються кошти на обслуговування раніше наданих кредитів – на погашення відсотків та обслуговування пільгових кредитів банком

25

-           Вживати заходів щодо комплексної забудови території шляхом забезпечення житлових районів міста, особливо новостворених житлових мікрорайонів, необхідною кількістю дитячих садочків відповідно до затверджених показників Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки

Враховано

Заходи із комплексної забудови території шляхом забезпечення житлових районів міста, особливо новостворених житлових мікрорайонів, необхідною кількістю дитячих садочків, враховано в заходах:

-           «Розвиток ЗДО, ЗЗСО (зокрема шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів)» завдання «1.1. Розвиток мережі закладів освіти» сектору «2.8. Освіта»;

-           «Розробка містобудівної документації відповідно до нового Генерального плану: плану зонування території міста Києва, детальних планів територій (з урахуванням наявних галузевих концепцій розвитку міста і європейських норм/стандартів у галузі сталого міського планування та будівництва)» завдання «1.2. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик» сектору «1.4. Розбудова міста і земельні відносини»

2.6. Публічний простір

26

Доповнити заходами завдання 1.1.:

-           Зберігати існуючу інфраструктуру дитячих оздоровчих та культурно-мистецьких закладів (будинки та палаци культури, театри, кінотеатри, музеї, бібліотеки, музичні професійні колективи, парки культури і мистецтв, школи естетичного виховання) та забезпечити їх фінансування з бюджету

Враховано

Реалізація зазначено заходу буде здійснюватися в рамках завдань та заходів:

-           «2.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення» сектору «2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя»;

-           «1.1. Створення нових об’єктів культури» та «1.2. Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до вимог часу» сектору «3.2. Культура», зокрема щляхом комплексного ремонту та модернізації об'єктів культури (зокрема покращення їх матеріально-технічної бази); створення єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу бібліотек для створення культурно-інформаційних центрів, оновлення бібліотечних фондів (зокрема на електронних носіях); приведення матеріально-технічної бази театрів до сучасних вимог європейського і світового рівня технічного оснащення; переоснащення кінотеатрів з одночасним переформатуванням концепції кінотеатру як культурного центру тощо.

Також зазначений захід виконується в рамках:

-           Міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від18 грудня 2018 року № 464/6515;

-           Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2019-2021 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №  457/6508;

-           Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 467/6518

27

-           Забезпечити належний догляд за зеленими насадженнями міста, особливо продовж центральних вулиць та скверів. Заборонити стоянки автомобілів на території паркових зон міста

Враховано

Реалізація зазначено заходу буде здійснюватися в рамках завданьта заходів:

-           сектору «2.5. Екополітика та охорона довкілля»:

·         Збільшення площі зелених зон загального користування та озеленених територій. Розвиток мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

·         Розробка комплексу програмних заходів та дій з адаптації зелених насаджень до зміни клімату, сприяння покращенню мікроклімату в зонах житлової забудови (в межах мікрорайонів);

·         Створення геоінформаційної системи природно-заповідних територій та об’єктів міста Києва; Реєстру зелених зон комунальної власності територіальної громади міста Києва;

·         Створення та забезпечення належного функціонування системи моніторингу стану зелених насаджень міста Києва;

-           сектору «2.6. Публічний простір»:

·         Створення комфортних умов перебування в існуючих парках міста, а також облаштування нових парків і зон відпочинку (розробка та реалізація концепції «Київські парки»);

-           сектору«1.4. Розбудова міста і земельні відносини»:

·         Розробка Концепції збереження та розвитку ландшафтів м. Києва.

Також зазначений захід виконується в рамках Комплексної цільової програми екологічного благополуччя на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 469/6520

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Проєкт Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021‑2023 роки та звіт про стратегічну

екологічну оцінку пройшов громадське обговорення.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку